– انجمن حمایت از حقوق کودکانَ/ تهران

– مرکز توسعه فرهنگی برای کودکان/ تهران

– مرکز توانمند سازی آوای ماندگار/  تهران

– انجمن حمایت ازکودکان کار و جمعیت بیداری/ تهران

– آگاهی و رشد باور/ تهران

– هنرستان زهرامردانی صوفیان/ آذربایجان

– انجمن کودکان در معرض خطر/ تهران

– موسسه خادمین گل یاس برای ایتام /خراسان

– انجمن همیاری/ وین

– موسسه دنیای  آنامهر/ بندرعباس

ما را همچنان در این راه یاری کنید تا بتوانیم سهم  کوچکی از این نیازهای مردمی را برطرف نماییم