بنی آدم اعضای یکدیگرند    که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار    دگر عضوها را نماند قرار
پشتیبانی و حمایت نیکوکاران تحقق آرمانهای “کانون آوای یاری” برای اعتلای کودکان و جوانان و زنان این مرز و بوم را میسر می سازد.
کانون آوای یاری همواره از حمایت و همکاری سازمان های مردم نهاد برخوردار بوده است.

با گذشت زمان و آشنایی بیشتربا فعالیتهای کانون، ، تعداد همیاران در داخل و خارج کشور پیوسته در حال افزایش است. نیکوکاران ما را با کمکهای مالی وفکری خود همواره در پیشبرد اهداف خیرخواهانه یاری و حمایت نموده اند. روشن است که بدون همفکری و همدلی این عزیزان اجرای پروژه های کمک رسانی امکان پذیر نمی باشد. ما در انتخاب و پیشبرد پروژه های مختلف آموزشی، حرفه آموزی و توانمندسازی از همکاری و همیاری متخصصین بهره می بریم.