کودکان و نوجوانان کار

حمایت از کودکان و نوجوانان

با تجدید اعتقاد راسخ به این اصل که همه انسان ها دارای حق مسلم سواد آموزی و فراگرفتن حرفه ای برای شکوفایی استعدادها و توانمندی های خود می باشند و …